Positiv til land-for-land-rapportering men venter på EU

PWYP Norge lanserte 4. april en rapport om hvordan land-for-land-rapportering kan innføres i Norge etter modell fra USA.

Dette er et viktig innspill i debatten, da den viser hvor enkelt det er å endre norsk lovgivning for å få dette til, og at det ikke er noen grunn til at Finansdepartementet skal vente enda lenger med å ta tak i dette. Lanseringen skjedde på Utviklingshuset og ble etterfulgt av en debatt. Finansdepartementet sier de er positive til en norsk innføring av land-for-land-rapportering for selskaper, men vil vente på EU. Panelet og salen mente imidlertid at Norge må gå foran.

Kort oppsummering fra debatten
Statssekretær Roger Schjerva fortalte at de har meldt sin støtte til land-for-land rapportering til Brüssel. Finansdepartementet avventer med å vurdere om Norge skal gå inn for dette på selvstendig grunnlag etter at vi vet resultatet av EU-prosessen i september. Rapporten fra PWYP skal sendes til de tekniske komiteene i Finansdepartementet. Han sa videre at de må vurdere kost-nytte-effekten av å sette igang med en høringsrunde på dette. Departementet er dessuten under press fra Stortinget om å få ned skjemaveldet og administrative kostnader for selskaper, så innføring av LLR må ses opp mot dette.

Generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy mente at LLR vil gi sivilsamfunnet et viktig verktøy for å følge pengestrømmer. Norge må ta en offensiv holdning. Dette er ikke et juridisk spørsmål, men et spørsmål om rettferdighet.
Sentralstyremedlem i KrF Sturla Henriksbø mente at selv om selskaper får en liten økt kostnad i forbindelse med rapporteringen, vil det ha stor verdi da opplysningene vil gjøre at vi kan bruke bistandspengene bedre. Det er bare gjennom å gjøre ting selv, at vi kan påvirke EU i denne prosessen.

Stortingsrepresentant fra Ap Arild Stokkan-Grande ytret at han skal ta et personlig ansvar for at Stortinget blir en pådriver i denne saken, og at vi ikke skal være et haleheng til EU.

Fra salen ble det presisert at LLR må innføres for alle sektorer, og inkludere at selskaper også må rapportere full selskapsstruktur og hvor mye de skatter og tjener i hvert enkelt land. Det ble også etterlyst en tidsplan for innføring og påpekte at det allerede er gått 2 år siden Kapitalfluktutvalget anbefalte LLR for norske selskaper. Spørsmål og kommentarer fra salen kom blant annet fra Fagforbundet, Forum, Tax Justice Network - Norge, EITI og Kirkens Nødhjelp.

Les rapporten her.
Les også hva Utenriksdepartementet har skrevet om lanseringen: Full enighet om ”Land‐for‐land”‐rapportering i Norge.

Video fra lanseringen.