Norge - et skatteparadis for skipsfartnæringen

Tax Justice Network - Norge sitt høringssvar til stortingsmelding om morgendagens maritime næring (2020-2021)

I Norge har vi høy tillit til staten og bred oppslutning rundt skattesystemet. Fra et norsk perspektiv kan det være vanskelig å forstå hvorfor det er så krevende å avvikle skatteparadis, som gjør at mange selskap langt på vei kan unngå skatt.

Den norske rederiskatteordningen gir imidlertid et godt bilde på hvorfor dette er så vanskelig. Ordningen gjør nemlig Norge til et skatteparadis for skipsfartsnæringen. Dette til tross for at norske politikere er uttalt sterkt kritiske til skatteparadis.

En sektor fritatt selskapsskatt
Som den første virkelig internasjonalt mobile og langt på vei globaliserte næringen i Norge, kunne norske rederier tidlig benytte seg av den internasjonale skattekonkurransen, og flagge ut til skatteparadiser. I konkurransen med skatteparadiser har Norge etablert Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og rederiskatteordningen. Sektoren er i dag helt fritatt for selskapsskatt, og kun underlagt en mindre tonnasjeskatt.

Rederiskatteutvalget (NOU 2006:4) anbefalte å avvikle skattefavoriseringen av sjøfartsvirksomhet i Norge. Dette begrunnet de blant annet med at skattefavoriseringen var økonomisk skadelig for Norge ved at den førte til en overinvestering i en sektor som var mindre lønnsom enn andre sektorer i Norge.

Norge må være prinsippfaste

Det er bred politisk støtte blant norske politikere for tiltak mot skatteparadisenes skadevirkninger på verdensøkonomien. Dersom politikerne står for dette, må det også gjelde i tilfeller hvor det kan gå på bekostning av de økonomiske interesser hos næringslivsaktører i Norge.

I skatteparadisene er det sterke økonomiske interesser for å beholde de gunstige skattereglene. De vil også vise til at det finnes andre skatteparadis hvor selskapene vil kunne registrere seg, dersom de avviklet sine egne. Dette er kjernen i den internasjonale skattekonkurransen, et kappløp mot bunnen, men dette er ikke et holdbart argument for at skatteparadisenes skadelige virksomhet bør opprettholdes.

Våre anbefalinger
Stortingsmeldingen problematiserer ikke at vi med rederiskatteordningen gjør Norge såkalt «konkurransedyktig» med skatteparadis, altså at Norge selv er et skatteparadis for rederinæringen. Dette er bekymringsfullt gitt dagens kunnskap og oppmerksomhet om skatteparadisenes skadevirkninger.

  • Stortinget har i et anmodningsvedtak (som vil si at et flertall på Stortinget ber regjeringen om å levere noe til Stortinget) bedt regjeringen se på hvordan selskaper innenfor rederiskatteordningen, i tillegg skal kunne tillates å drive ordinær virksomhet i Norge. Vi vil sterkt advare mot dette, da det vil åpne opp for store muligheter for overskuddsflytting innad i selskapene. Selskapene vil ha store økonomiske gevinster ved å plassere kostnader i ordinærskattet sektor og plassere inntekter i skattefritatt sektor. Dette vil være krevende for kontrollmyndighetene å etterprøve. Stortinget bør avvise forslaget.
  • Vi oppfordrer Stortinget om å be regjeringen utrede hvordan Rederiskatteordningen kan endres for å være prinsipielt på linje med Norges øvrige politikk på skatteparadis og internasjonal skattekonkurranse.
  • Vi oppfordrer Stortinget til å be regjeringen utrede hvordan Rederiskatteordningen kan endres for å likebehandle sektorer i norsk økonomi, og avvikle særfritaket for rederinæringen.

Foto: Pexels/ Tom Fisk


Dette er en omskrevet versjon av Tax Justice Network - Norge sitt høringssvar som ble gitt 21.01.2021 til stortingsmeldingen "Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring (Meld. St. 10 (2020-2021))". Du kan laste det ned i sin helhet her:

Tax Justice Network - Norge sitt høringssvar til Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring (Meld. St. 10 (2020-2021))