Skatteetaten fant 29 mrd som ikke var oppgitt til beskatning i 2011

Tallet for 2010 var 11,7 mrd kroner. Mange av sakene omfatter selskapers bruk av internprising for å flytte profitt til land med lavere skatt.
Skatteetaten avdekket i 2011 det høyeste beløpet noensinne, etter å ha gjort kontroll av 6000 selskaper. - Vi ønsker å vri kontrollinnsatsen mot omfattende, kompliserte saker og lykkes med dette, uttaler skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding. Til TV2 uttalte Kristensen at "vi følger nøye med på selskaper og privatpersoner som bruker skatteparadiser for å unngå og betale skatt."
I august 2011 omtalte vi at en av ti selskaper på Oslo børs er i skatteparadiser. Den gang uttalte Henry Larsen i Skatteetaten at nye rapporteringstandarder på land-for-land basis ville gjøre Skatteetatens arbeid med å identifisere og avsløre skatteunndragelser lettere. Siden den gang har Finansdepartementet satt igang en høringsprosess på innføring av land-for-land rapportering i Norge. Tax Justice Network - Norge mener at Norge bør innføre en rapporteringsstandard som er omfattende nok til å avsløre internprising og skatteunndragelse. Dette innebærer at Norge må innføre en grundigere standard enn forslaget som ligger til grunn for høringsrunden, nemlig forslaget på oppdatering av EUs regnskaps- og åpenhetsdirektiver (78/660/EEC, 83/349/EEC og 2004/109/EC).
Mer om:
Internprising
Prisen selskaper setter på varer og tjenester som det handles med internt i selskapet. Misbruk av internprising er en svært vanlig måte å unngå skatt på. Prisene settes da for høy eller lavt i forhold til markedsprisen på varen, slik at et selskap plassert i et høyskattland får kunstig lavt overskudd eller tap, og et selskap i et lavskattland får kunstig høyt overskudd. Dette kalles interfeilprising/transfer mispricing. Denne metoden anvendes også på elementer hvor det ikke er enkelt å avgjøre hva som er riktig «markedspris», slik som patentrettigheter, gjeld, lisenser og liknende.
Land-for-land rapportering
Les mer om land-for-land rapportering på våre ressurssider her: http://www.taxjustice.no/ressurser/faktaark-og-rapport-land-for-land-rapportering/

Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network - Norge