Tax Justice Network Norway

English

Kriminalitet

Når vi snakker om kriminalitet i forbindelse med skatt, mener vi aktiviteter som bryter nasjonale eller internasjonale lover. Her er en kort oversikt over begrepene, metodene og aktørene i forbindelse med skattejuks.

Begrepet som brukes oftest i forbindelse med skattekriminalitet, er «skatteunndragelse»(tax evasion). Dette er å unngå å betale skatt, eller å betale for lite skatt, vanligvis ved å oppgi feil opplysninger til skattemyndighetene. Et stort antall kreative metoder benyttes, for eksempel ved å redusere overskudd gjennom internfeilprising, gjemme unna verdier i skatteparadis og momskriminalitet.

De som gjennomfører skattekriminelle handlinger kan deles inn i:

  • De som søker å redusere sin skatt til egen vinning, som selskaper og privatpersoner.
  • De som tilrettelegger for skattekriminalitet, som banker, revisjonsselskaper og advokater

Det er ikke bare det som kan defineres som direkte kriminell aktivitet som er et problem. Skatteunngåelse (tax avoidance) er et begrep som brukes for slike aktiviteter som er lovlige, men som strider mot lovens hensikt. Man kan i og for seg følge loven, men utnytter myndigheters manglende forståelse eller evne til å utforme og håndheve et lovverk effektivt. Spesielt er det et problem at det eksisterer lite eller ingen lovgivning internasjonalt, og i dette vakuumet er det mulig å lage selskapsstrukturer som utnytter dette. Det finnes flere eksempler på selskaper som på grunn av i utgangspunktet lovmessig aktivitet, unngår å betale skatt i flere land. Aktørene som er involvert har også gjerne store ressurser til å overprøve rettsystemet.

Ofte vil det være vanskelig å avgjøre hva som er lovlig og ulovlig og man må gjennom rettsystemet for å få en avklaring. Det er sagt at forskjellen mellom skatteunndragelse og skatteunngåelse er tykkelsen på en fengselsvegg.

De fleste stater har suverenitet til å bestemme over egen skattelovgivning. Men når et lands skattelovgivning går ut over andre staters suverenitet, blir dette et problem. Eksempler på dette er forskjellsbehandling i skattesystemet (ring fencing), skadelig skattekonkurranse mellom stater, opprettelsen av egne soner for eksportproduksjon (export processing zones) og skattefritak (tax holidays). Bruk av slike metoder går ut over landets egne innbyggere, som vil oppleve at skatten øker.

Flere internasjonale organer er involvert for  å få bukt med internasjonal skattekriminalitet, som FN, EU, G7/G8/G20, FATF, Nordisk råd og OECD. Men på tross av økende internasjonalt press vokser problemet. Ulovlig kapitalflukt og antall skatteparadis øker.

I ordlisten kan du lese mer om blant annet internprising, skatteparadis og de internasjonale organisasjonene
Trykk her for oversikt over saker som omhandler temaet Kriminalitet (ferdig filtrert fra vår ressursbase).